ANBI

KRJ ten behoeve van ANBI (versie: 2019)

Naam van de Instelling:

Katholieke Raad voor het Jodendom / KRJ

RSIN nummer:

824 19 00 26

Contactgegevens:

Bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Website: www.katholiekeraadjodendom.nl
E-mail: t.delange@rkk.nl
Tel. : 030 – 232 69 25

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: prof. dr. G.A.M. Rouwhorst
Vicevoorzitter: drs. F.H.J. Zwarts
Secretaris: diaken C.J.M. Sinnema
Penningmeester: prof. ir. D.P. Rookmaaker

Het bestuur telt 9 leden.

Doelstelling:

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom stelt zich ten doel:

 1. binnen de katholieke gemeenschap in Nederland activiteiten ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording van de relatie van de Katholieke Kerk met het Jodendom en de religieuze en maatschappelijke betekenis van de relatie verdiepen.
 2. via de Bisschoppelijke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom de Bisschoppenconferentie in deze informeren en adviseren benevens individuele bisschoppen nader van advies dienen respectievelijk van informatie voorzien..
 3. nationaal en internationaal contacten onderhouden met Joodse instanties, met overleg-organisaties tussen Joden en Christenen en met andere Katholieke instellingen werkzaam op het terrein van de betrekkingen van de Katholieke Kerk met het Jodendom.

Het Beleidsplan

In het verlengde van zijn doelstellingen zal de KRI zich de komende jaren blijven richten op het verschaffen van informatie over het Jodendom en de relatie tussen Christendom en Jodendom. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de volgende punten:

 • verjonging van het bestuur en verhogen van de slagvaardigheid
 • informatie afstemmen en samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties

Voor 2019 staan op het programma:

 • onderhouden van de website katholiekeraadjodendom.nl
 • verdere integratie van de website dagvanhetjodendom.nl
 • ontmoetingsmiddag met Vrienden van de KRJ
 • verzorgen van een nieuwsbrief voor Vrienden van de KRJ
 • aanbieden van keuzepagina’s t.b.v. parochiebladen (m.m.v. Zalige Zalm)
 • studieconferentie voor pastores en predikanten over evangelie van Lucas
 • studieconferentie voor onderwijsgevenden over leerplannen
 • studieconferentie voor theologen over de relatie tot Land van Belofte
 • voorbereiden van de Willebrandlezing in 2020

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten voor hun functie .

Over het jaar 2018

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten:

 1. bouw van de website katholiekeraadjodendom en vernieuwing www.dagvanhetjodendom.nl.
 2. nieuwsbrief voor vrienden van de KRJ
 3. suggesties voor de Dag van het Jodendom 2019 met als thema “Lernen”
 4. stilstaan bij 10 jaar Dag van het Jodendom
 5. de communicatie versterken met de Vrienden van de KRJ

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten over 2018:

Financiële Verantwoording                  

BATEN (in euro)

 • Contributies Vrienden KRJ – 500
 • Giften – 50

Totaal: 1.550

LASTEN (in euro)

 • Herontwerp/beheer website – 27.000
 • Conferenties, cursussen – 500
 • Bestuurskosten – 700
 • Donaties – 250
 • Onvoorzien – 500

Totaal: 31.950

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.