ANBI

KRJ ten behoeve van ANBI 2018

Naam van de Instelling:

Katholieke Raad voor het Jodendom / KRJ (voorheen Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom / KRI)

RSIN nummer:

824 19 00 26

Contactgegevens:

Bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Website: www.katholiekeraadjodendom.nl
E-mail: info@katholiekeraadjodendom.nl
Tel.: 030 2326925

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: prof. dr. G.A.M. Rouwhorst
Vicevoorzitter: drs. F.H.J. Zwarts
Secretaris: diaken C.J.M. Sinnema
Penningmeester: prof. ir. D.P. Rookmaaker

Het bestuur telt 9 leden.

Doelstelling:

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom stelt zich ten doel:

1. Binnen de katholieke gemeenschap in Nederland activiteiten ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording van de relatie van de Katholieke Kerk met het Jodendom en de religieuze en maatschappelijke betekenis van de relatie verdiepen.
2. Via de Bisschoppelijke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom de Bisschoppenconferentie in deze informeren en adviseren benevens individuele bisschoppen nader van advies dienen respectievelijk van informatie voorzien.
3. Nationaal en internationaal contacten onderhouden met Joodse instanties, met overleg-organisaties tussen Joden en Christenen en met andere Katholieke instellingen werkzaam op het terrein van de betrekkingen van de Katholieke Kerk met het Jodendom.

Het Beleidsplan

In het verlengde van zijn doelstellingen zal de KRJ zich de komende jaren blijven richten op het verschaffen van informatie over het Jodendom en de relatie tussen Christendom en Jodendom. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de volgende punten:

  • verjonging van het bestuur en verhogen van de slagvaardigheid
  • informatie afstemmen en samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties

Voor 2018 staat op het programma:

  • verder ontwikkelen van de website katholiekeraadjodendom.nl als actueel platform van communicatie
  • integratie met de website dagvanhetjodendom.nl
  • werken aan een nieuwsbrief voor Vrienden/Vriendinnen van de KRJ
  • organisatie van de Kardinaal Willebrandlezing in 2018
  • actieve betrokkenheid bij het bestrijden van antisemitisme

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten voor hun functie.

Over het jaar 2017

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten:

1. Restylen van de informatiekanalen die ter beschikking staan: het kwartaalblad Kroniek, de parochiebladenservice (PBS) en de websites kri-web.nl of www.dagvanhetjodendom.nl.
2. Suggesties ontwikkelen voor de Dag van het Jodendom 2018 met als thema “Le-Dor wa Dor” (van geslacht op geslacht).
3. Organisatie van de tweejaarlijkse Kardinaal Willebrandlezing in 2018
4. Activiteiten rond de jaarlijkse Dag van het Jodendom.

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten over 2017:

BATEN
– abonnementen op Kroniek – € 4.000,-
– schenkingen, bijdragen, royalties, publicaties – € 10.000,-
Totaal: € 14.000,-

LASTEN
– tijdschrift Kroniek – € 4.500
– bestuurskosten – € 250
– beheer/onderhoud website – € 300
– herontwerp website – € 12.000
– donatie tentoonstelling – € 2.500
– onvoorzien – € 1.000
Totaal: € 21.550,-

Postbus 13049
3507 LA Utrecht
T 030 2326931/2326925
E redactie@katholiekeraadjodendom.nl
zie ook: www.dagvanhetjodendom.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.