ANBI

KRJ ten behoeve van ANBI (versie: 2020)


Naam van de Instelling:

Katholieke Raad voor het Jodendom / KRJ

RSIN nummer:

824 19 00 26

Contactgegevens:

Bezoekadres:
Adriaen van Ostadelaan 140
3583 AM Utrecht

Postadres:
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
Website: www.katholiekeraadjodendom.nl
E-mail: t.delange@rkk.nl
Tel. : 030 – 232 69 00

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: prof. dr. G.A.M. Rouwhorst
Vicevoorzitter: drs. F.H.J. Zwarts
Secretaris: diaken C.J.M. Sinnema
Penningmeester: prof. ir. D.P. Rookmaaker

Het bestuur telt 10 leden.

Doelstelling:

De Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom stelt zich ten doel:

 1. binnen de katholieke gemeenschap in Nederland activiteiten ontwikkelen of ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording van de relatie van de Katholieke Kerk met het Jodendom en de religieuze en maatschappelijke betekenis van de relatie verdiepen.
 2. via de Bisschoppelijke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom de Bisschoppenconferentie in deze informeren en adviseren benevens individuele bisschoppen nader van advies dienen respectievelijk van informatie voorzien..
 3. nationaal en internationaal contacten onderhouden met Joodse instanties, met overleg-organisaties tussen Joden en Christenen en met andere Katholieke instellingen werkzaam op het terrein van de betrekkingen van de Katholieke Kerk met het Jodendom.

Het Beleidsplan

In het verlengde van zijn doelstellingen zal de KRI zich de komende jaren blijven richten op het verschaffen van informatie over het Jodendom en de relatie tussen Christendom en Jodendom. Daarnaast zal de aandacht uitgaan naar de volgende punten:

 • verjonging van het bestuur en verhogen van de slagvaardigheid
 • informatie afstemmen en samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties

Voor 2020 staan op het programma:

 • onderhouden van de website katholiekeraadjodendom.nl
 • verdere integratie van de website dagvanhetjodendom.nl
 • ontmoetingsmiddag met Vrienden van de KRJ
 • verzorgen van een nieuwsbrief voor Vrienden van de KRJ
 • aanbieden van keuzepagina’s t.b.v. parochiebladen (m.m.v. Zalige Zalm)
 • studieconferentie voor pastores en predikanten over evangelie van Marcus
 • studieconferentie voor theologen over de relatie tot Land van Belofte
 • voorbereiden van een studiedag t.b.v. het beleid in de komende jaren
 • voorbereiden van 70 jaar KRJ / Willebrandlezing in 2021

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs gemaakte onkosten voor hun functie.

Over het jaar 2019

Een overzicht van de belangrijkste recente activiteiten:

 1. onderhoud aan de website katholiekeraadjodendom.nl
 2. verzorgen van een nieuwsbrief en Facebookpagina
 3. voorbereiden van de Dag van het Jodendom 2019 over “bevrijding en vrijheid”
 4. de communicatie versterken met de Vrienden van de KRJ

Financiële verantwoording

Staat van baten en Lasten over 2019:

BATEN (in euro’s)

 • Donaties/giften – 1.400
 • Cursus – 900
 • Totaal – 2.300

LASTEN

 • Beheer website – 10.000
 • Conferenties, cursussen, bijeenkomsten – 1.500
 • Bestuurskosten – 500
 • Auschwitz-reis – 1.500
 • Administratieve kosten organisatie – 1.000
 • Onvoorzien – 500
 • Totaal – 15.000

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.